Acord de Licentiere

Acord de Licențiere

I. DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți după cum urmează:

 1. Licențiator – Warp Connection SRL, cu sediul social situat în Suceava, Calea Unirii 31 A, România, CUI RO25666234 și numărul de înregistrare J33/508/2009.
 2. Licențiat – o persoana fizică care este un antreprenor, o persoană juridică reprezentată de o entitate corespunzătoare pe baza legilor universal aplicabile, o unitate organizațională care nu are caracter juridic, dar care are capacitatea de a-și asuma obligații și de a dobândi drepturi în nume propriu, reprezentată de o entitate corespunzătoare pe baza legilor universal aplicabile, drepturi care îi conferă entității accesul la Software în termenii și condițiile definite în Acordul de Licențiere.
 3. Contul de Licențiat – o aplicație din cadrul Site-ului de servicii, rulată pentru Licențiat sub un nume de utilizator unic care este protejat prin parolă. Aplicația este o colecție de resurse care conține datele și informațiile despre activitățile Licențiatului, care îi permit acestuia să își gestioneze Licență.
 4. Software – colecții de informații electronice integrate, alcătuite din cod sursă, seturi de instrucțiuni, interfețe și date auxiliare, care servesc la procesarea informațiilor într-un anumit mod prin utilizarea dispozitivelor de calcul furnizate de către Licentiator odată cu prezentul Contract.
 5. Actualizări – reprezintă toate corecțiile, îmbunătățirile funcționale și alte modificări ale Software-ului.
 6. Module suplimentare – funcționalități ale Software-ului care sunt făcute accesibile Licențiatului contra unei taxe suplimentare.
 7. Utilizator – o persoana fizică/juridică, care este Licențiatul și/sau acționează în numele acestuia, care a obținut acces la Software.
 8. Serviciul Internet – serviciul care operează la următoarea adresă: https://myintranet.eu.
 9. Abonament – plătit de către Licențiat către Licentiator, dreptul de a utiliza Software-ul pentru o anumită perioadă de timp.
 10. Licență – dreptul de a utiliza Software-ul, fie pentru o perioadă de timp definită sau nedefinită, în condițiile prezentate în Serviciu și în prezentul Contract.
 11. Acord de Licențiere (Contractul) – prezentul contract.

II. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Prezentul Acord de Licențiere definește condițiile de utilizare a Software-ului, drepturile și obligațiile Licentiatorului și ale Licențiatului, condițiile de încheiere și reziliere a Contractului.
 2. Software-ul și condițiile din Acordul de Licențiere se adresează exclusiv altor antreprenori care nu sunt consumatori în sensul legislației aplicabile. Prin urmare, Acordurile de Licențiere nu fac obiectul legilor referitoare la comerțul cu consumatorii.
 3. Software-ul este proprietatea exclusivă a Licențiatorului. Drepturile asupra elementelor individuale ale conținutului Software-ului, inclusiv textele, imaginile, fotografiile și alte elemente protejate de lege aparțin Licențiatorului. Întregul Software și elementele individuale ale acestuia sunt protejate de dispozițiile legii, în special de drepturile de proprietate intelectuală.
 4. Acordul de Licențiere este pus la dispoziția Licențiaților ca parte a Software-ului, într-un mod care permite descărcarea, deschiderea și salvarea acestuia.
 5. Persoanele care reprezintă Licențiatul declară că au puterea (sunt autorizate) de a încheia Contractul în conformitate cu legea aplicabilă, cu dispozițiile statutare și acordurile sau alte reglementari interne sau împuterniciri și declară, de asemenea, că valabilitatea, eficacitatea, caracterul obligatoriu și puterea juridică deplină a Contractului nu necesită niciun consimțământ, aprobare sau alte activități desfășurate de alte persoane sau organisme, adică Contractul este valabil, eficace și obligatoriu pentru Părți și are putere juridică deplină din momentul încheierii sale.
 6. Condiția tehnică pentru utilizarea Software-ului este:
  1. Deținerea unui dispozitiv care are acces la Internet cu o capacitate minimă a rețelei de 1 Mbit/s.
  2. Deținerea unui browser care permite utilizarea JavaScript și a cookie-urilor, în următoarele versiuni necesare:
   • Microsoft Edge – cea mai nouă versiune, sau cele două versiuni anterioare;
   • Mozilla Firefox – cea mai nouă versiune sau cele două versiuni anterioare;
   • Google Chrome – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
   • Opera – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
   • Safari – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
  3. Deținerea unei adrese de e-mail funcționale.

III. LICENȚĂ ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Software-ul poate fi utilizat de antreprenori, adică persoane fizice, care au cel puțin 18 ani și au capacitatea deplină de a desfășura o activitate legală, precum și de către persoane și unități organizatorice legale care nu au personalitate juridică, dar care sunt capabile să dobândească drepturi si să își asume obligații în nume propriu.
 2. Licențiatul poate obține o licență de Software pentru o perioadă de timp limitată ca parte a unui Abonament achiziționat.
 3. Diferitele tipuri de licențe Software, Actualizările și Modulele suplimentare ale acestuia, prețul și gama de funcționalități ale acestora sunt puse la dispoziția Licențiatului în cadrul Serviciului (pachetul Software) și fac parte integrantă din prezentul Contract.
 4. Licență pentru o perioadă limitată de timp
  1. Licențiatul, care a plătit un Abonament, primește o Licență plătită, neexclusivă, netransferabilă și nelimitată din punct de vedere teritorial pentru utilizarea Software-ului în următorul domeniu de operare: dreptul de a introduce în memoria computerului și dreptul de a prelucra intern date.Licența este valabilă pe durata Abonamentului achiziționat și expiră după ultima zi a Abonamentului.
  2. Licența emisă include versiunea de Software actuală în momentul achiziționării licenței și Actualizările software puse la dispoziție pe durata Abonamentului.
  3. După trecerea perioadei de timp pentru Abonament, Licențiatul poate prelungi Contractul de un număr nelimitat de ori, în caz contrar Licența expiră. Licențiatul va fi informat cu privire la data de expirare a Licenței printr-o notificare prealabilă suficientă prin corespondență electronică.
 5. Prin acceptarea Acordului de Licențiere, Licențiatul declară simultan că este la curent cu funcțiile îndeplinite de Software și de Modulele individuale ale acestuia.
 6. Este interzisă utilizarea Software-ului într-o manieră care depășește cea descrisă mai sus, mai exact, Licențiatul nu poate face următoarele: să decompileze, să decripteze, să deschidă sau să încerce să reconstruiască sau să reinventeze codul sursa, algoritmii, formatele de fișiere sau interfețele de program incluse în Software. De asemenea, este interzisă eludarea sau indicarea modului în care se pot ocoli caracteristicile tehnice de securitate ale Software-ului.
 7. Este interzisă copierea, alterarea, modificarea sau imitarea totală sau parțială a Software-ului, a interfețelor de utilizator ale acestuia, inclusiv a arhitecturii informaționale, a conceptului, a oricărui conținut, a textelor, a designului grafic, a operelor de artă, a fotografiilor, a logo-urilor, a mărcilor comerciale, a sunetelor și a muzicii, a animațiilor, a comportamentelor și a soluțiilor de interfață, care sunt protejate prin convenții comerciale, drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială sau alte drepturi de proprietate intelectuală și legi împotriva concurenței neloiale.
 8. Este interzisă, în afară situațiilor în care Licențiatorul permite în mod expres acest lucru, extinderea funcționalității Software-ului prin adăugarea de Module care nu provin de la Licențiator.
 9. Licență nu poate fi revândută. Licențiatul nu are dreptul de a emite licențe suplimentare (sublicențe), de a împrumuta, cesiona, gaja, transfera, dona în folosință, atât comercială cat și necomercială, precum și de a partaja sub orice formă, pe orice suport Software, către terți.
  1. Este interzisă, fără acordul Licențiatorului, utilizarea de către Licențiat a drepturilor de proprietate intelectuală ale Licentiatorului, inclusiv a tuturor mărcilor comerciale naționale și internaționale, mărcilor de servicii, logo-urilor, denumirilor comerciale, atât înregistrate cat și neinregistrate de către Licențiator.
 10. Licențiatul declară că știe că utilizarea ilegală a software-ului și a elementelor sale individuale de conținut este supusă răspunderii civile și poate antrena răspunderea penală.
 11. Caracteristici tehnice de securitate
  1. Software-ul conține măsuri tehnologice, care funcționează împreună cu serverele informatice ale Licențiatorului, care sunt dedicate prevenirii utilizării fără licență sau ilegale a Software-ului. Licențiatul recunoaște și acceptă faptul că un astfel de sistem de autentificare permite Licentiatorului să monitorizeze utilizarea Software-ului de către Licențiat.
 12. Sistemul de plată
  1. Licentiatorul publică pe site-ul web al Serviciului, înainte de fiecare achiziție de Licență, informații privind prețul actual al Licenței pentru Software, Actualizările acestuia sau Modulele suplimentare.
  2. Frecvența de facturare este stabilită de Client și poate fi anuală sau lunară. Plățile pentru abonamente se fac prin card sau transfer bancar. Plățile prin card bancar sunt plăți recurente, procesatorul de plăți va debita automat suma datorată de pe cardul Clientului. Clientul va primi o inștiintare de debitare, cu cel puțin 2 (două) zile înainte de momentul tranzacției recurente efective.
  3. Datele de card nu vor fi stocate de Licențiator ci de o entitate certificată să stocheze datele în vederea procesării tranzacțiilor, entitate cu care atât Licențiatorul cât și Banca se află în relație contractuală în vederea procesării tranzacțiilor recurente sau de tip Card on File.
  4. Licențiatul plătește electronic în modul specificat în Serviciu. După selectarea unui sistem de plată electronică, sistemul va redirecționa Licențiatul către site-ul web corespunzător al operatorului sistemului de plată dat, pentru a efectua plata. Licențiatorul nu este obligat să pună la dispoziție Software-ul înainte de a primi o autorizație de plată pozitivă și/sau de a posta plata în contul Licențiatorului, precum și după ce a efectuat un proces de verificare pozitivă a Licențiatului, care durează până la 24 de ore după ce a postat plata în contul Licențiatorului. În timpul procesului de verificare, cumpărătorului i se poate cere să furnizeze informații suplimentare de identificare referitoare la el sau la compania sa. Acest proces urmărește să protejeze și mai mult părțile de utilizarea neautorizată a conturilor și/sau a cardurilor bancare.
  5. Licențiatorul va emite o factură cu TVA aferentă achiziției Licenței. Factura cu TVA va fi emisă și livrată în format electronic. După efectuarea plății, Licențiatorul va permite Licențiatului să utilizeze Software-ul.
  6. Toate sumele sunt plătibile în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel într-o pagina de comandă. Acestea nu includ taxa pe valoarea adăugată. În cazul în care iflows are obligația legală de a plăti sau de a colecta taxe pentru care Clientul este responsabil, suma corespunzătoare va fi facturată și plătită de către Client, cu excepția cazului în care Clientul furnizează iflows un certificat de scutire de taxe valabil, autorizat de autoritatea fiscală competentă.

IV. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL/A CONFIDENȚIALITĂȚII

 1. Licențiatorul va prelucra datele cu caracter personal furnizate de către Licențiat în conformitate cu legislația aplicabilă.
 2. Prin prezentă, Licențiatorul informează că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, anumite date fiind necesare pentru buna funcționare a Software-ului.
 3. Licențiatul are dreptul de a accesa conținutul datelor cu caracter personal prelucrate și de a controla datele prelucrate, inclusiv completările, actualizările și rectificarea datelor cu caracter personal, precum și ștergerea acestora.
 4. Administratorul datelor cu caracter personal ale Licențiatului este Licențiatorul. Licențiatorul nu este administratorul datelor cu caracter personal stocate de către Licențiat prin intermediul Software-ului, în special al datelor cu caracter personal ale terților.
 5. Confidențialitatea datelor și a informațiilor pe care Licențiatul le introduce/folosește în Software – reprezintă obligația pe care Licențiatorul și-o asumă, ca pe toată durata Acordului de Licențiere și după încetarea acestuia, să nu folosească, să nu transmită, si să nu divulge unei/unor terțe părți, date sau informații confidențiale, inclusiv date comerciale, economice și fiscale, despre care a luat cunoștință în timpul executării acestuia.  Toate informațiile și datele introduse și folosite în Software sunt proprietatea exclusivă a Licențiatului, acesta având posibilitatea de a le descărca oricând, în formatul ales, din secțiunea Export.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 1. Licențiatul are dreptul de a rezilia Acordul de Licențiere de utilizare a software-ului în termen de 30 de zile de la încheierea Contractului. Pentru a-și exercita dreptul menționat mai sus, Licențiatul trebuie să trimită o notificare, în format electronic, la adresa contact[at]iflows.ro.
 2. În cazul rezilierii Contractului, așa cum este descris la pct. 5.1. din contract, Licentiatorul este obligat să returneze toate plățile primite către Licențiat, în termen de cel mult 7 zile de la data la care Licențiatorul a primit o declarație de reziliere a Contractului. Plățile de rambursare vor fi efectuate folosind aceeași metodă de plată care a fost utilizată de către Licențiat în tranzacția inițială. Licențiatul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru plata rambursării.
 3. Licențiatul are dreptul de a utiliza asistența tehnică în conformitate cu termenii Serviciului.
 4. Licențiatul este obligat să nu deranjeze bunele obiceiuri și regulile de conviețuire socială si să respecte legislația în vigoare, în special este obligat să respecte drepturile de autor și legile conexe, precum și drepturile de proprietate intelectuală. Licențiatul nu poate utiliza software-ul într-un mod incompatibil cu natura și scopul acestuia.
 5. Licențiatul poartă răspunderea exclusivă și deplină pentru conținutul introdus în Software (date, informații, baze etc.). Licențiatorul nu este obligat să verifice datele transferate, stocate sau partajate de către Licențiat.
 6. Licențiatul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei sale pentru Software, pentru protejarea acesteia împotriva utilizării neautorizate și pentru neproliferare. În cazul detectării utilizării neautorizate a parolei sau a utilizării ilicite a Software-ului, Licențiatul poartă toată responsabilitatea pertinentă.
 7. Licențiatul poartă întreagă responsabilitate pentru activitățile altor utilizatori în cazul în care acesta își împarte accesul la Software.
 8. În măsura în care acest lucru este permis de dispozițiile legale în vigoare, nu se aplică răspunderea Licențiatorului, atât contractuală, cat și delictuală, pentru toate consecințele, atât indirecte, cat și directe, legate de utilizarea Software-ului, inclusiv pentru orice daune (inclusiv pierderi reale, precum și profituri pierdute) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea utilizatorului, în special pentru orice daune rezultate din defecte partajate în baza acestui contract de software sau posibile erori de date. Această exonerare de răspundere se aplică chiar și după rezilierea sau expirarea contractului, indiferent de cauza rezilierii sau expirării. Acest lucru exclude garanția pentru defecte în ceea ce privește obiectul contractului.
 9. Licențiatorul nu este răspunzător pentru următoarele:
  • a. Orice daune care rezultă din modul în care Licențiatul a utilizat Software-ul, în măsura în care activitățile Licențiatului nu constituie o utilizare normală a Software-ului, în conformitate cu specificația acestuia;
  • b. Întreruperi ale Software-ului datorate introducerii necorespunzătoare a datelor și/sau utilizării Software-ului de către Licențiat care contravine recomandărilor Licențiatorului;
  • c. Probleme tehnice cauzate de faptul că Licențiatul nu îndeplinește cerințele tehnice și/sau nu are acces la Internet;
  • d. Efecte cauzate de lipsa de protecție împotriva accesului terților și/sau de divulgarea de către Licențiat a numelul de utilizator sau parolei de acces la Software către terți;
  • e. Pierderea de date privind serviciul colectate în sistemele informatice, cauzată de acțiunile Licențiatului, de o defecțiune a echipamentului sau, de disfuncționalități ale internetului, de pierderi cauzate de activitățile unor terți;
  • f. Imposibilitatea permanentă sau temporară de a utiliza Software-ul din motive independente de Licențiator și/sau dependente de terți, inclusiv forță majoră, defecțiuni ale echipamentului, defecțiuni ale sistemului informatic sau activități ilegale ale altor Utilizatori sau terți.
 10. Licențiatorul are dreptul să:
  • a. Să dezvolte, să modifice si să actualizeze Software-ul, ceea ce nu afectează drepturile dobândite de către Licențiat.
  • b. Să impună următoarele sancțiuni în cazul încălcării prezentului Contract:
   • Avertisment oficial;
   • Suspendarea licenței;
  • c. Să rezilieze imediat Contractul, în cazul în care Licențiatul încalcă termenii prezentului Contract.
  • d. Să exercite drepturi în instanță, inclusiv cereri de despăgubire în cazul în care Licențiatul încalcă prezentul Contract. În cazuri justificate, Licențiatorul poate transfera informații referitoare la încălcări ale legii către autoritățile competente.
  • e. Să vândă, în special: Serviciul, Software-ul, totalitatea sau o parte a întreprinderii și a companiei, precum si să schimbe numele companiei, numele Software-ului și numele Serviciului, si să cedeze drepturile care rezultă din prezentul Contract, fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către Licențiat.

VI. DISPOZIȚII FINALE

 1. Pentru aspectele care nu sunt discutate în conținutul Contractului se aplică legile universal aplicabile ale României, ale Uniunii Europene și ale dreptului internațional.
 2. În cazul în care orice prevedere a Contractului este considerată nulă sau ineficientă, aceasta va fi în afara domeniului de aplicare permis de lege pentru a invalida întregul Contract, din care restul va rămâne obligatoriu din punct de vedere juridic.
 3. În cazul în care există abateri în traducerea în diferite limbi ale Contractului de licență, baza de interpretare va fi întotdeauna Contractul scris în limba română.
 4. Toate litigiile cu Licențiații care utilizează Software-ul într-o manieră direct legată de activitatea lor comercială sau profesională, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate în instanță de drept comun competentă, care are jurisdicție asupra sediului social al Licențiatorului, în conformitate cu legislația din România.

    Ultima actualizare: 28 Septembrie 2022